Veřejné prostory Letiště Václava Havla

Veřejný prostor mezi terminály je v současné podobě charakterizován živelným rozvojem letiště. Dopravní toky a kapacity byly postupem času navyšovány podle momentálních potřeb plošným rozvojem a zahušťováním. Pro další očekávaný rozvoj je tento postup neúnosný a proto je potřeba definovat nové schéma fungování organismu letiště.

Naš návrh je charakteristický hierarchizací vztahů. Vytváříme centrální přestupní uzel (HUB), který usnadňuje orientaci cestujících a logicky spojuje jednotlivé druhy dopravy. Mimo vlakového spojení doplňujeme také vnitroletištní přepravní prvky – shuttle bus a především mimoúrovňové pěší propojení (SKYBRIDGE). Samostatným prvkem je přeprava TAXI s vyhrazeným prostorem v rekonstruovaném a zklidněném prostoru před fasádami terminálů, které mají charakter poměrně velkorysého městského prostoru.

Z hlediska organizace dopravy je zásadním momentem zjednodušení orientace řidičů na příjezdu k letišti za mimoúrovňovou křižovatkou. Je definována páteřní komunikace, ze které se postupně odpojují odbočovací pruhy k parkingům a terminálům s vhodnou přehledností a s dostatečnými vzdálenostmi. Veřejná doprava je soustředěna v HUBu, který stojí v místě zrušeného parkingu B. Mimo vlakového napojení je zde soustředěna autobusová doprava, stávající zastávky před terminály jsou zrušeny ve prospěch parkování K+R.

Nadstavba přivaděče k terminálu 2 vytváří základní prvek pěšího propojení (SKYBRIDGE). Je to krytý přestupní prostor, který pomocí pohyblivých chodníků poskytuje rychlý a komfortní přesun k terminálům, hotelu a parkingu C. Na druhé straně pokračuje napojení výstupu vlakové zastávky přes novou budovu parkingu A až do lineárního parku.

Veřejná prostranství  jsou definována v několika úrovních. Na úrovni areálu je to formulace podélného urbánního schématu letiště – hlavní dopravní osa před terminálem 1, zklidněný pás v místě revitalizovaného parku a dvě řady budov mezi těmito prostory. Doplněna je také piazzetta u věže ŘLP. Na úrovni budov se jedná především o zklidnění prostoru před terminály redukcí množství vozů TAXI na nezbytnou míru a vytvoření zklidněného prostoru s preferencí chodců. Odstraněním zastřešení autobusových zastávek se otevře pohled na fasádu terminálu 1. Na úrovni člověka je vhodné navrhnout mobiliář tak, aby obsahoval jednotící znaky detaily, které pomohou v orientaci.

 

Spoluautor:
Ing. arch. Ondřej Bartůšek

Veřejné prostory Letiště Václava Havla