Územní studie, Havlíčkův Brod

Územní studie lokality

Havlíčkův Brod

– lokality Reynkova, Cihlář

Řešené území je tvořeno plochami s různorodým charakterem. Svah u základní školy je koncipován jako přírodní park s vybaveností pro sport, kulturu i rekreaci. Podél potoka je cesta pro pěší i cyklisty doplněna lavičkami a skupinami stromů. Prostor podél komunikace č. 34 je ponechán sportovním aktivitám, kterým příliš nevadí ruch od silnice. Hráz a jižní břeh rybníka Cihlář je prostranstvím, kde je využit rekreační potenciál rybníka. Východní břeh je koncipován pro rekreaci i sport.

Část 1- Svah u základní školy

V návrhu je tato část transformována do terasovitého uspořádání, kdy má každá terasa v jiné výšce různé využití. V horní části u ulice Reynkova je umístěno dětské hřiště, níže je klidná část s dvěma altány a prostorem k posezení. Tyto části jsou prosvětlenější, rovinatější a jsou doplněny okrasnými záhony podél cest. Směrem dolů je charakter tohoto prostoru více lesní. V tomto prostoru je umístěna venkovní posilovna a svah v dolní části je využit jako amfiteátr.

 Část 2 - hráz a potok

Ve svahu nad potokem je umístěna cesta se smíšeným provozem cyklistů a pěších. U cesty jsou rozmístěny lavičky s vysokými opěradly s výhledem ke klikatícímu se potoku.

Prostor podél silnice je kvůli jejím negativním vlivům pro volnočasové aktivity hůře využitelný, navrženy jsou proto prvky, které absolutní klid nepotřebují. Na ploše nad svahem je skatepark, kterému nevadí vyšší hluk od silnice, zároveň je toto místo poměrně dobře izolované od okolí a nebude tak ani rušit relaxační části. Na druhé straně silnice č.34 je umístěna u křižovatky s ulicí Čelakovského pumptracková dráha.  

U cesty na hrázi jsou konzoly s lavičkami ve svahu mezi stromy, které poskytují příjemný pohled na hladinu z vyvýšeného bodu.

Část 3 - jihovýchodní břeh rybníka Cihlář

Mezi cestami u jižního cípu rybníka je zpevněná plocha pro sezónní bar. Aby bylo možné plochu plně využívat, je k ní potřeba dovést přípojky technické infrastruktury sezónního baru. Na jižním břehu je dále velký altán pro společenské akce, na který navazují drobné objekty zázemí – wc a převlékárny.

Stěžejním objektem v této části je cca 70 m dlouhá platforma s dřevěným povrchem – opalovací plošina. Slouží jako doplněk k pláži, k posezení a setkávání je ale možné ji využít i mimo nejteplejší dny. Díky rozdílu nivelet břehu a silnice je zadní strana výrazně zvednutá a tvoří bariéru od intenzivnějšího provozu.

Podél východního břehu převládá sportovní funkce, ale je zde i altán a lavičky k rekreaci.  Ve východním cípu za opalovací plošinou je venkovní posilovna a v prostoru východního břehu se proplétá mezi stromy terénní běžecká trasa tvořená přírodními překážkami ve formě klád, kamenů, terénních valů atd.

Část 4 - Severní část rybníka

V severní části je řešené území vymezeno korytem potoka, pravděpodobně k realizaci propojky v této trase. Jedná se ale o úzké koryto, které je navíc využíváno zahrádkáři. Realizace propojení by zde proto byla problematická, musely by být udělány terénní úpravy na erozí ohroženém místě.  Navíc se vzhledem k bezproblémové trase po stávajících komunikacích jedná o zbytečné opatření.

Naopak velmi významné je propojení západního a východního břehu, které by ale znamenalo jejich úpravy a leží mimo řešené území. Možnost obejít rybník dokola by ale výrazně pozvedla jeho atraktivitu.

 

Spolupráce: Ing. Andrea Junková

Územní studie, Havlíčkův Brod