Společné operační středisko složek IZS KV

Stavba společného operačního střediska složek IZS (dále jen „SOS“) je navržena, jako čtyřpodlažní monoblok čtvercového půdorysu. V rámci širších vztahů doplňuje areál Krajského úřadu v jeho severním cípu. Z jihovýchodu navazuje na objekt skladů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS“, v jihozápadní části navazuje na objekt skladů HZS. Z jihozápadní části existuje projekt pro stavební povolení, který počítá se zástavbou Parkovacího domu a skladů HZS.

V původní koncepci napojení areálu na obslužnou komunikaci, byl předpoklad protažením stávající komunikace severozápadním směrem na nově plánovaný obchvat areálu. Toto napojení je blokováno projektem dostavby parkovacího domu HZS. Nově navrhujeme v rámci vznikajícího areálu integrovaného záchranného systému (dále IZS). Silnici v místě objektu uskočit a nadále počítat, prostřednictvím šikany s novým napojením na nově plánovaný obchvat.

Objekt je řešen, jako čtyřpodlažní monoblok, Architektonické urbanistické členění je volně inspirováno okolními domy,  které jsou rovněž uvažovány, jako monobloky (např.: budova, v které je umístěna jídelna No stress), případně se jedná o objekty diagonálního charakteru (např.: stávající budova HZS). Všechny objekty v areálu mají 2 až 4 podlaží, na což reaguje i hmota SOS.

Vzhledem k charakteru stavby – sídlo všech operačních středisek a sídlo Městské policie statutárního města Karlovy Vary (dále jen „MP“), je uvažováno, že se „život v objektu“ bude odehrávat směrem „dovnitř“. Z tohoto vyplývá i urbanistické členění, kde je vstup zapuštěn do objektu ve své jižní straně, případně jednotlivé galerie ve 3 a 4 nadzemním podlaží rovněž.

Areál SOS je tvořen několika objekty, hlavní budovou SOS, autodílnou spolu se zázemím pro potřeby MP, krytými parkovacími stáními pro vozy MP, stavbou pro umístění dieselagregátu a nádrže na pohonné hmoty pro potřeby dieselagregátu, objektem pro úschovu, kol, koloběžek a ostatním individuálních dopravních prostředků zaměstnanců složek IZS, parkováním pro cca 70 zaměstnanců složek IZS a parkováním pro návštěvy pro cca 10 osobních aut.

Spolupráce:
Ing. arch. Václav Zůna

Společné operační středisko složek IZS KV