Provozní budova Povodí Vltavy

Stavební pozemek určený pro nové sídlo Povodí Vltavy má specifika, na které reagujeme celkovou hmotou i vnitřním uspořádáním novostavby. Pozemek je podélného charakteru, „sevřený“ mezi dva obtěžující zdroje hluku. Ze západní strany je jím frekventovaná silnice č. 4, na opačné straně pak psí útulek. Je proto navržena budova, která se otevírá jižním a severním směrem, okna směrem na západ a východ jsou výrazně redukována, především u kanceláří. Východní a především západní zeď budovy je architektonicky zvýrazněna, tvoří pevné bariéry proti zdrojům hluku. Západní zeď je organicky protažena do tvaru vlny a porostlá popínavou zelení a tvoří tak výrazný prvek celé stavby.

Navržená budova svojí hmotou dělí stavební pozemek na jižní část s veřejně přístupným předprostorem a zadní utilitární částí. Vzhledem k nutnosti umístění služební části na úroveň terénu a zároveň faktu, že hlavním vstupním podlažím je administrativní, byla zvolena koncepce 2(+1) podlažní budovy, kde hlavní vstup je ve 2NP přístupný po venkovní rampě vedoucí podél předprostoru. Ten je navržen jako umělá krajina se suchým poldrem a výsadbou, doplněný o infotabule s aktuálními trendy ohledně tématu vody v krajině. Přírodní část předprostoru je doplněna krátkou dřevěnou pěšinou zakončenou posezením. Hlavní budova je navržena jako kompaktní kvádr, který využívá téměř celou šířku pozemku, aby tak zbytečně nezasahoval do dalších částí. Severní neveřejná část tak zůstává prostorná a může být bezkolizně využívána nákladní a velkou technikou. Spolu s budovou garáže nákladních automobilů, umístěnou v této části, tvoří hlavní budova jednoduchou ortogonální kompozici doplněnou střechami krytých stání. Racionální ortogonální pojetí je „narušeno“ organickou křivkou „vlny“, která lemuje pozemek od předprostoru až do zadní části.

Provozní budova Povodí Vltavy