Okolí metra D Písnice

Územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

Řešené území (v širším kontextu) je možné nazvat klasickou periferní oblastí Prahy. Je zde lokalita rodinných domů okolo jádra původní vesnice Písnice, která postupem časem částečně “prorostla” do Prahy. Stalo se tak rozšiřováním hranic Hlavního města, které v minulosti probíhalo často nekoncepčně a bez ohledu na velké zábory volné krajiny. Do poměrně těsné blízkosti se zde dostávají struktury naprosto odlišného charakteru - rezidenční čtvrť, panelové sídliště a “klín” areálů Sapy (Masokombinátu), průmyslové zóny a ústavů AV. Vzájemné vztahy těchto celků zůstávají nedořešeny, což je velkou slabinou a zároveň největším potenciálem místa. Atraktivitu lokality výrazně zvyšuje přítomnost krajinných celků - Modřanská rokle vedoucí téměř k Vltavě a okolí Točné.

Středobodem návrhu je vytvoření nového centrálního veřejného prostranství jakožto centrum rozvíjející se lokality. Je logicky umístněno v pozici stanice metra a obsahuje všechny složky (v lokalitě dostupné) dopravy. Další komornější a klidná veřejná prostranství jsou v západně navazujícím sídlišti, jedná se především o centrální část parku a prostor před klubem Junior. Struktura těchto prostranství a ulic tak vytváří komplexní síť s rušnými městskými prostory i klidnými přírodními plochami.
Navržená regulace směřuje především k zahuštění okolo nového náměstí, a také k plynuješím přechodům mezi stávajícími strukturami a zástavbou a krajinou.

Velmi důležitou částí řešeného území je krajinné rozhraní, jež je v této části prstencem přírodních ploch, které vymezují souvislou strukturu Hlavního města na jedné a strukturu sídel v krajině na straně druhé. To je sice návrhem lokálně zúženo, zůstává ale kompaktní, především ale nárvh přestavuje řešení dotvoření kompatní struktury “Staré” Písnice bez enkláv zastavitelných ploch uprostřed krajiny.

spolupráce: Ing. Andrea Junková

Okolí metra D Písnice