Most přes Labe, Hradec Králové

Novou lávku na spojnici stávající dotvořené městské struktury a rozvojové plochy celoměstského významu nechápeme pouze jako dopravní spojnici dvou břehů, ale formulujeme ji jako silný městotvorný prvek, který ještě posiluje význam řeky Labe pro Město Hradec Králové. Objekt mostu proto dělíme na tři plochy: hlavní bezbariérovou mostovku a dvě terasovitě uspořádané "galerie" na obloucích konstrukce mostu. Primární dopravní funkce lávky je tak doplěna o funkci pobytovou, kdy je využívána jako hlediště během konání akcí na řece, nebo jako klidový prostor k relaxaci a pozorování okolí.
Uspořádání mostu je klasické - nosný oblouk a mostovka. Do panoramatu místa zasahuje výrazněji pouze svojí střední částí a kompozici prostředí tak nenarušuje, zároveň ji ale doplňuje o nový výtvarně výrazný prvek bočnic oblouků, což je vzhledem ke společenskému významu místa žádoucí. Tyto oblouky jsou tvořeny jako odrazné plochy s největším rozměrem uprostřed. Jižní oblouk (pohled od Tyršova mostu) je nižší a tenčí, mírně nakloněný směrem  vzhůru a zrcadlí tak Slunce, severní oblouk je skloněný dolů a zrcadlí vodní hladinu. I přes poměrně značné půdorysné rozměry a členitost lávky je právě tento prvek a jeho odraz na hladině vnímán při pohledu z břehů a z okolních mostů jako nejvýraznější a stává se tak poznávacím znamením - novou ikonou místa.

Spolupráce:
Ing. arch. Václav Zůna,
Ing. Martin Stechr

Most přes Labe, Hradec Králové