Mateřská škola u Botiče, Praha

Koncept urbanistického řešení území:
Koncept urbanistického řešení vychází ze snahy pojmout celé území jako jednotný celek. Navrhovaný objekt školky je pouze dílčí části širšího celku. Jeho těžiště tvoří především park. Rastr stromů vzniklý kombinací části stávající zeleně a nové výsadby. Jednotný motiv, atmosféra, identita místa. Tento nově vzniklý park je ohraničen stávající budovou gymnázia a nově navrženým objektem v jižní části řešeného území. Stromům ustoupila trafostanice i jižnější ze dvou stávajících objektů. Budova logopedické školky zůstává v první fázi návrhu zachována. V její těsné blízkosti je pak navržen nový objekt školky. Cílem návrhu bylo mimo vyřešení dílčích urbanistických témat především znovunalezení identity místa.

Koncept architektonického řešení stavby:
Hmota školky je svým měřítkem a částečně i tvarem přizpůsobena sousední budově logopedické školy. Nesnaží se vyrovnat ani konkurovat dominantní fasádě gymnázia, tuto roli přejímá jižněji umístěný objekt. Školka se na druhou stranu svou hmotou snaží co nejméně zasahovat do průběžného rastru stromů sjednocujícího celé území. Tři tvarově lapidární hmoty, prosklené spojovací chodby. Dřevěný plášť pod korunami stromů.

Spolupráce:
Ing. arch. Jiří Vojtěšek,

Ing. arch. Jiří Kolomazník

Mateřská škola u Botiče, Praha