Bytový dům Terchovská, Bratislava

KONCEPT A POPIS NÁVRHU

Hmota domu vychází z definice stavebního bloku a místních podmínek. Dům je umístěn v jihovýchodní části bloku a východní fasádou tvoří protihlukovou bariéru k hluku z ulice Galvaniho. Ulice Terchovská je chápána jako veřejná vnitrobloková komunikace, jejím rozšířením u křižovatky z ulicí Bašelova vzniká lokální veřejné prostranství - piazzetta s navazujícím dvoupodlažním obchodním parterem. Obchodní parter je také podél ulice Banšelova a v severní části budovy.
Organizace vnitrobloku je definována osou zmíněné ulice Terchovská, která je důležitou pěší spojkou k autobusovým zastávkám. Plochy mezi touto ulicí a budovou jsou částečně odděleny parkováním a nízkými zídkami a dostávají tak poloveřejný charakter prostor náležících obyvatelům domu. Podél východního křídla je v modulu podzemního parkování lehce vyvýšený pruh soukromých a polosoukromých teras navazujících na přízemní místnosti. Soukromé a polosoukromé terasy jsou také v ustupujícím 5 nadzemním podlaží a je tak vytvořena kompletní škála prostor od veřejných po soukromé.
Dům je navržen s železobenovou nosnou konstrukcí a vyzdívanými příčkami, má 2 podzemní podlaží a 4+1 nadzemní. Východní křídlo je navrženo jako bariérový dům, kde jsou obytné místnosti menších bytů striktně orientovány do vnitrobloku, třípokojové byty mají pouze jednu místnost orientovanou do rušné Galvaniho ulice. Dispozice bytů se opakují, v některých částech (koncové části domu, mezonety v 4NP, apod.) vznikají atypy, které obohacují celkovou nabídku bytů.

Prostory před soukromými zahradami a východní fasádou jsou lehce zahloubeny a fungují jako suché poldry pro zasakování dešťových vod. Toto řešení zároveň zvyšuje míru soukromí na terasách. K lepší retenci vody přispívá také extenzivní ozelenění části střech. Podél ulic jsou vysázeny javory, ve vnitrobloku jsou mimo dvou stávajících stromů navrženy nekvetoucí třešně a na piazzettě solitérní platan.
Bytový dům Terchovská, Bratislava